آیا هر فردی که دچار غم و اندوه است،افسرده میباشد؟

شاید تا کنون برای شما پیش آمده باشد که اتفاقات ناگواری برایتان بیفتد و شما را غمگین کند.برای مثال از دست دادن موقعیت شغلی،عدم موفقیت در امتحان،از دست دادن فردی که دوستش داریئ و...

در این حالتها غمگینی نه تنها یک بیماری نیست بلکه یک واکنش طبیعی در برابر موقعیت و شرایط نامطلوب است و اگر در شخص این حالت بوجود نیاید غیرطبیعی است.

از ویژگی های بیماری افسردگی کاهش عمیق و شدید در میل به فعالیت  های روزمره مثل معاشرت،غذا و ..است.این ناتوانی برای کسب لذت حالتی نافذ وپایدار است. اما در غم و اندوه معمولی فقط برخی از جنبه های زندگی فرد درگیر بوده و فرد هنوز از بسیاری از فعالیت ها و نیاز های روزمره زندگی لذت میبرد واین غمگینی بیش از 2هفته نیز دوام نمی آورد.

در افسردگی نحوه بینش و ادراک فرد از خودش و محیط زندگی اش دگرگون میشود اما در غم و اندوه معمولی این آشفتگی عاطفی و ادراکی وجود ندارد.

 

جست و جو