مصرف منظم مشتقات کانابیس به انزوای اجتماعی می انجامد.

قرار گرفتن منظم در معرض کانابیس(شاهدانه) ممکن است تأثیر مضری بر جامعه پذیری فرد مصرف کننده داشته باشد. تا جایی که منجر به کاهش یا کناره گیری از تعاملات اجتماعی شود. این اصلی ثابت شده است که تا کنون ، شبکه مغز و سازوکارهای درگیر در این رابطه نامشخص بود.مقاله حاضر به زیربنای عصبی این فرآیند میپردازد.

منظور از کانابیس گیاه شاهدانه است و تتراهیدروکانابینول (THC) ترکیب مؤثر و عامل اصلی آثار سرخوشی‌آور مشتقات آن است، و در تمام فرآورده های این گیاه، اعم از حشیش و ماریجوانا _ که در زبان عام به عنوان گل یا علف شناخته می شود _ وجود دارد.

این یافته ها نتیجه تقریباً یک دهه کار است. در سال 2012 ، همین تیم تحقیقاتی، کشف کردند گیرنده های کانابینوئید نه تنها همانطور که قبلاً تصور می شد ، روی غشای سلولی وجود دارند، بلکه برخی از آن ها همچنین بر روی غشای میتوکندری قرار گرفته اند ، اندامک داخل سلول که نقش آن تأمین انرژی مورد نیاز سلول ها است.

محققان در این مطالعه نشان می دهند که پس از مصرف مشتقات کانابیس، تغییرات رفتاری مربوط به جامعه پذیری در نتیجه فعال شدن گیرنده های خاص کانابینوئید ، واقع در سلول های ستاره ای شکل سیستم عصبی مرکزی به نام آستروسیت ها اتفاق می افتد.

از بین عملکردهای دیگرشان ، سلول های آستروسیت نقش مهمی در متابولیسم انرژی مغز دارند. آنها گلوکز را از خون می گیرند و آن را به لاکتات تبدیل می کنند ، که "ماده غذایی" برای سلولهای عصبی است. با توجه به اهمیت آستروسیت ها و استفاده از انرژی برای فعالیت مغز ، هدف مشاهده نقش این گیرنده های کانابینوئیدی خاص پس از مصرف شاهدانه و تغییرات مغز و رفتار است.

محققان در طی پژوهش، موش ها را در معرض ماده THC ، ترکیب اصلی روانگردان در حشیش و ماریجوآنا قرار دادند. آنها مشاهده کردند که فعال شدن مداوم گیرنده های کانابینوئید میتوکندری واقع در آستروسیت ها منجر به آبشار فرآیندهای مولکولی شده که در نهایت باعث اخلال در عملکرد متابولیسم گلوکز در آستروسیت ها می شود.در نتیجه ، توانایی آستروسیت ها برای تبدیل گلوکز به مواد غذایی سلول های عصبی کاهش می یابد.

درنتیجه عدم دریافت انرژی لازم ، عملکرد نورون ها مختل شده و تأثیرات زیان باری بر رفتار میگذارد. به ویژه ، تعاملات اجتماعی، به خصوص تا 24 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض THC کاهش می یابد.

مطالعه حاضر راه های جدیدی برای یافتن راه حل های درمانی جهت کاهش مشکلات رفتاری ناشی از قرار گرفتن در معرض شاهدانه ،  برای تحقیقات جدید فراهم کرده است. و علاوه بر این ، تأثیر مستقیم متابولیسم انرژی آستروسیت ها بر رفتار را نشان می دهد.

در زمینه بحث در مورد حشیش درمانی مضر یا مفید ، این نوع تحقیقات برای درک بهتر چگونگی تعامل گیرنده های مختلف کانابینوئیدی بدن با دارو ضروری است و مشخص میکند کدام یک از مشتقات مضر یا برای درمان لازم است. اثرات چنین تحقیقاتی می تواند اطمینان از مدیریت بهینه بیمارانی که ممکن است به این نوع درمان نیاز داشته باشند را سبب شود.

 

کلینیک روانشناسی یارا

جست و جو