تحلیل روانکاوانه عشق و ازدواج

یک نکته بالینی برای زوجها که یکی از علل تعارض های خود را درک کنند و زندگی نرمالی را ایجاد نمایند:
اینکه زندگی ایده آل تری از والدین خود و همسرت ایجاد کنی بسیار  عالی است،ولی چرک و دمل و زخمهای زندگی آنان دست از سر زندگی شما بر نخواهد داشت.بعبارتی هرگاه همسران بهترین زندگی را برای خود رقم بزنند ،تا زمانیکه زندگی والدین آنها به استاندارد نزدیک نباشد ،زندگی آنان سر و سامان واقعی نخواهد گرفت.بسیار دیده می شود زمانیکه زوج ها زندگی شاد و مفرحی ایجاد می کنند،بعد از مدتی مکانیزمی ناهشیار آنها را دچار عذاب وجدان می کند که زندگی آنان بهتر از والدین شان است.در این زمان بصورت ناهشیار زوجها زندگی خود را دست کاری می کنند و آنرا بهم می ریزند که به والدین خویش ثابت کنند که زندگی ما هم مثل شماست.زوج ها بدین صورت خود را از زیر بار فشار عذاب وجدان می رهانند که دمی بیاسایند حتی به قیمت پاشیدن زندگی خویش

 

انتخاب مطلب توسط 

دکتر سولماز پناهی

 

 

جست و جو