شعار تغییر زوجین سرابی بیش نیست!

شعار تغییر زوجین سرابی بیش نیست!
در روابط زوجین تغییر اندکی از سر عشق
یا زور به یکدیگر اتفاق می افتد!
چرا؟
 بدلیل اینکه میزان تغییر همسران به میزان آسیب همدیگر و زخمهای بجای مانده از دوران کودکی باز می گردد.همسران از کودکی حامل آسیبهای از والدین و اطرافیان خود هستند که در صورت درمان نشدن در روابط با همسر و همچنین تربیت فرزند  باز آفرینی و زنده میشود.همسران با اساس آسیبی که بر روان خویش دریافت نموده اند ،در بزرگسالی همچنان بر مدار آسیب خویش می گردند و زخمهای نهفته از روابط با آبژهای خویش را می لیسند.تا زمانیکه من همین هستم که هستم تغییر بنیادی اتفاق نخواهد افتاد.پس ازسالیان زندگی زوجین،همسران بدین منزل می رسند که من همین هستم و تو نیاز داری که خودت را عوض کنی.بنابراین تغییر نرمال اندکی را شاهد خواهیم بود.برای رشد و تحول نیاز به تغییر و انعطاف خواهیم داشت

 

انتخاب مطلب توسط

دکتر سولماز پناهی

جست و جو